STYX Kouzlo Vánoc vonná směs

Ideální do vonné lampy!

215,88 Kč 310,00 Kč -30%

(21.588,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 10 ml

Doručení do úterý, 27. února, pokud objednáte do úterý do 00:00.

skladem

K dispozici množstevní sleva

 • od 2 pouze 185,04 Kč / ks -40%

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • s vánočními aromaty
 • ze skořice, hřebíčku a pomeranče
 • harmonizující směs
 • vegan vegan

Produkt č. STX-16334, Obsah: 10 ml, EAN: 9004432163341

Popis

Vynikající kombinace zimního koření, jako jsou skořice a hřebíček, a čerstvého pomeranče vyzařuje útulné teplo a vytváří příjemnou atmosféru zejména v chladném období. Vánoční balení je ideální jako malý dárek.

Typ produktu: pokojová vůně
Výrobce: STYX
Vlastnosti: vegan
Certifikace: Vegan ohne Zertifikat
Winter Magic Fragrance Blend
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P405 - Skladujte uzamčené.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 208 - Obsahuje ... Může vyvolat alergickou reakci.
Informace ke klimatické neutralitě

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro STYX Kouzlo Vánoc vonná směs (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder