Sonnentor Bio mandarinka

Vzácná esence ze slupky ovoce!

340,00 Kč

(34.000,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 10 ml

Doručení do úterý, 12. března

Skladem od 11. března

Proč trvá dodání déle?

Proč trvá dodání déle? Tato položka není v současné době skladem, ale brzy bude dostupná. Zboží si tak můžete předobjednat již nyní, odesláno Vám bude ihned po naskladnění. Zavřít poznámku

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • z lisování za studena
 • pro vonné lampy a saunu
 • ideální pro míchání s oleji

Produkt č. XPI-ST-15027, Obsah: 10 ml, EAN: 9004145150270

Popis

Olej lisovaný za studena z mandarinkové kůry má ovocnou a veselou vůni. Lze jej použít různými způsoby: do vonné lampy, do sauny nebo k míchání s tělovými oleji.

Typ produktu: esenciální olej, pokojová vůně
Výrobce: Sonnentor
Složení (INCI)
 • Red Mandarins [1]
 1. z kontrolovaného ekologického pěstování
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P242 - Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
 • P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P308+P313 - Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P332+P313 - Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • 370+P378 - V případě požáru: Použijte CO2, prášek nebo pěnu. Nepoužívejte vodu.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P242 - Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
 • P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P264 - Po manipulaci důlkadně omyjte velkým množstvím vody.
 • P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P308+P313 - Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P332+P313 - Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • 370+P378 - V případě požáru: Použijte CO2, prášek nebo pěnu. Nepoužívejte vodu.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501.6: Zlikvidujte obsah/nádobu na speciálním sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro Sonnentor Bio mandarinka (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder