STYX Malý vánoční box

Dárek pro hřejivé chvíle

359,20 Kč 519,00 Kč -31%

(včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 1 sada

Doručení do úterý, 27. února, pokud objednáte do úterý do 00:00.

Ještě 2 ks skladem

K dispozici množstevní sleva

 • od 2 pouze 307,89 Kč / ks -41%

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • 1x X-mas bramborový balzám na ruce (30 ml)
 • 1x X-Mas sprchový gel s kokosem a vanilkou (30 ml)
 • 1x Kouzlo Vánoc vonná směs (10 ml)

Produkt č. STX-19680, Obsah: 1 sada, EAN: 9004432196806

Popis

V této krásně navržené sadě kombinuje STYX bohaté pečující produkty a nádhernou vonnou kompozici, která v chladných dnech zahřeje. Krásná krabička je ideální jako dárek.

Sada obsahuje

 • X-mas bramborový balzám na ruce
 • X-Mas sprchový gel s kokosem a vanilkou
 • Kouzlo Vánoc vonná směs
Typ produktu: sada
Typ pokožky: pro všechny typy
Výrobce: STYX
Složení (INCI)

Winter Magic Fragrance Blend

Coconut-Vanilla Shower Gel

 1. parfém přírodního původu
 2. z kontrolovaného organického pěstování

Potato Hand Balm

Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P405 - Skladujte uzamčené.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 208 - Obsahuje ... Může vyvolat alergickou reakci.
Informace ke klimatické neutralitě

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro STYX Malý vánoční box (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder