TAOASIS Baldini Organic Feel Luck Room Fragrance Set, 50 ml

Veselá vůně!

330,00 Kč

(6.600,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 50 ml

Doručení do středa, 03. července

Skladem od 28. června

Proč trvá dodání déle?

Proč trvá dodání déle? Tato položka není v současné době skladem, ale brzy bude dostupná. Zboží si tak můžete předobjednat již nyní, odesláno Vám bude ihned po naskladnění. Zavřít poznámku

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • 1x Baldini Organic Feel Luck Room Fragnance (50 ml)
 • 3x bambusové tyčinky
 • harmonická a veselá vůně

Produkt č. XBV-TAO-1106680, Obsah: 50 ml, EAN: 4025121106680

Popis

Vitální svěží trojice mandarinky, zázvoru a santalového dřeva Vás doma rozveselí a podpoří dobrou náladu. Hřejivá a povzbuzující přírodní vůně také vytváří příjemnou atmosféru pro krásná setkání.

Použití

 • vložte tyčinky skrz perforovanou plastovou vrstvu;
 • vůně se pak sama rozptýlí prostřednictvím tyčinek v místnosti;
 • pro zintenzivnění vůně nebo v případě potřeby tyčinky otočte.
Konzistence/formát: olej
Typ produktu: pokojová vůně
Výrobce: TAOASIS
Vlastnosti: vegan, se sníženým obsahem plastů
Vůně: svěží, dřevitá, citrusová
Certifikace: NaTrue, Vegan Society, Demeter, BDIH - Cosmos Organic, EU-Bio Siegel
Obal: sklenice
Složení (INCI)
 • Alcohol Denat
 • Parfume
 • Limonene
 • Citral
 • Citronellol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Linalool
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu na autorizovaném sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Poznámka výrobce

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro TAOASIS Baldini Organic Feel Luck Room Fragrance Set (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder