TAOASIS Baldini Organic Happy Christmas Mini Fragrance Set

Vytváří útulnou atmosféru!

179,59 Kč 260,00 Kč -31%

(17.959,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 10 ml

Doručení do úterý, 27. února, pokud objednáte do úterý do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • 1x Organic Happy Christmas (10 ml)
 • 1x dekorativní kapka
 • s pomerančem, jedlí a hřebíčkem

Produkt č. XBV-TAO-1093157, Obsah: 10 ml, EAN: 4025121093157

Popis

Tato hřejivá zimní vůně je založena na čistých přírodních olejích z pomeranče, jedle a hřebíčku a navozuje vánoční atmosféru. Součástí této krásné sady je také dekorativní kapka s krásným vzkazem. Darujte sobě nebo udělejte radost svým blízkým!

Typ produktu: pokojová vůně
Výrobce: TAOASIS
Složení (INCI)
 • Parfume
 • Limonene
 • Alcohol
 • Linalool
 • Benzyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • Benzyl Cinnamate
 • Citral
 • Citronellol
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Isoeugenol
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu na autorizovaném sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Poznámka výrobce

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro TAOASIS Baldini Organic Happy Christmas Mini Fragrance Set (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder