TAOASIS Baldini Organic Feel Joy Room Fragrance Set

Veselá kombinace pro interiéry!

340,00 Kč

(6.800,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 50 ml

Doručení do úterý, 27. února, pokud objednáte do úterý do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • 1x Baldini Organic Feel Joy Room Fragnance (50 ml)
 • 3x bambusové tyčinky
 • harmonická a veselá směs

Produkt č. XBV-TAO-1098343, Obsah: 50 ml, EAN: 4025121098343

Popis

Pokojová vůně Feel Joy s čistými oleji z citrusových plodů grapefruitu, pomeranče a citronu vytvoří ve vVašem domově svěží a energizující atmosféru. Veselá a živá kombinace jistě poskytne příjemný zážitek i Vašim hostům.

Použití

 • vložte tyčinky skrz perforovanou plastovou vrstvu;
 • vůně se pak sama rozptýlí prostřednictvím tyčinek v místnosti;
 • pro zintenzivnění vůně nebo v případě potřeby tyčinky otočte.
Typ produktu: pokojová vůně
Výrobce: TAOASIS
Složení (INCI)
 • Alcohol Denat
 • Parfume
 • Limonene
 • Citral
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Linalool
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.

Výstražná upozornění:

 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Poznámka výrobce

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro TAOASIS Baldini Organic Feel Joy Room Fragrance Set (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder