TAOASIS Baldini Organic Angel Scent Room Fragrance Set

Pro kouzelné chvíle štěstí!

340,00 Kč

(6.800,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 50 ml

Doručení do úterý, 27. února, pokud objednáte do úterý do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • 1x Baldini Organic Angel Scent Room Fragnance (50 ml)
 • 3x bambusové tyčinky
 • pikantně-citrusové aroma

Produkt č. XBV-TAO-1110571, Obsah: 50 ml, EAN: 4025121110571

Popis

Nebesky lehká, ale aromatická vůně této kombinace čistých přírodních esenciálních olejů Vás skutečně okouzlí. Grapefruit, tonka a limetka ve vzájemné souhře vykouzlí pocit hřejivého bezpečí a příjemné nálady.

Použití

 • vložte tyčinky skrz perforovanou plastovou vrstvu;
 • vůně se pak sama rozptýlí prostřednictvím tyčinek v místnosti;
 • pro zintenzivnění vůně nebo v případě potřeby tyčinky otočte.
Typ produktu: pokojová vůně
Výrobce: TAOASIS
Složení (INCI)
 • Alcohol Denat
 • Parfume
 • Limonene
 • Benzyl Alcohol
 • Benzyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • Benzyl Cinnamate
 • Citral
 • Citronellol
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Isoeugenol
 • Linalool
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/...
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Poznámka výrobce

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro TAOASIS Baldini Organic Angel Scent Room Fragrance Set (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder