NUORI Biennale Perfume, 50 ml

Ideální pro teplé příjemné večery ve městě

1.742,33 Kč 2.499,00 Kč -30%

(34.846,60 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 50 ml

Doručení do pondělí, 24. června, pokud objednáte do středa do 00:00.

Ještě 4 ks skladem

Doprava zdarma do země Česká republika.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • aromaticky chladný buket
 • s bergamotem, aloe a cedrovým dřevem
 • vyjadřuje kreativitu a svobodného ducha
 • vegan vegan
 • Unisex Unisex

Produkt č. XCO-NU-80000301, Obsah: 50 ml, EAN: 5712798000944

Popis

Biennale Perfume od NUORI je přirozený a moderní. Zahalí Vás do chladivé jiskřivé vůně levandule a bergamotu a rozprostře také živé tóny fíků, lístků fialky a dřeva. Eau de Parfum je mimořádnou interpretací klasické středomořské vůně, která také hledá inspiraci na benátském uměleckém veletrhu. Parfém vytváří krásný obraz a připomíná květiny, které září mezi neplodnou městskou flórou a probouzejí uměleckou radost ze života.

 • Hlava (svrchní tóny): bergamot, Absolue levandule;
 • Srdce (střední tóny): aloe, fíky, listy fialky;
 • Základ (nízké tóny): Amyris, vetiver, dub, Cedrus atlantica.
Konzistence/formát: sprej
Typ produktu: parfém
Výrobce: NUORI
Vlastnosti: vegan, se sníženým obsahem plastů, Unisex
Vůně: aromatická, svěží
Certifikace: Vegan (bez certifikátu)
Obal: karton, sprej
Složení (INCI)
 1. získané z cukrové řepy
 2. přírodního původu
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení.
 • P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
 • P242 - Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
 • P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P264 Po manipulaci si důkladně umyjte ruce, předloktí a obličej.
 • P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P370+P378 - V případě požáru: k hašení použijte písek, CO2 nebo hasicí prášek.
 • P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH208 - Může vyvolat alergickou reakci.

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro NUORI Biennale Perfume (čeština)

Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder