farfalla Organický sladký pomeranč, 10 ml

Pro dobrou náladu

240,00 Kč

(24.000,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 10 ml

Doručení do úterý, 16. dubna, pokud objednáte do pondělí do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • přírodní a vysoce kvalitní
 • osvěžující vůně
 • uvolňující a povzbuzující

Produkt č. FAR-xxoransb, Obsah: 10 ml, EAN: 7612534010931

Zákazníci tento produkt často kupují v kombinaci s farfalla Junior vonná lampa

farfalla Organický sladký pomeranč - 10 ml farfalla Junior vonná lampa - Náhradní svícen na čajovou svíčku
farfalla Organický sladký pomeranč - 10 ml 240,00 Kč (24.000,00 Kč / l)
farfalla Junior vonná lampa 210,00 Kč
Celková cena: 450,00 Kč
Popis

Tento esenciální pomerančový olej, jenž krásně voní, navozuje pocit uvolnění. Sladký pomeranč vytváří příjemnou atmosféru bydlení, která je svěží a vyvážená. Protože citrusové plody z konvenčního pěstování jsou často kontaminované pesticidy, certifikace tohoto bio pomerančového oleje Vám zaručuje opravdovou přírodní čistotu a kvalitu produktu!

Pozor!

 • tento éterický olej zvyšuje citlivost pokožky na sluneční záření!

Informace

 • země původu: Argentina;
 • část rostliny: slupka;
 • extrakční metoda: lisování za studena;
 • botanický název: Citrus Sinensis.
Konzistence/formát: olej
Typ produktu: esenciální olej, pokojová vůně
Výrobce: farfalla
Vlastnosti: vegan
Vůně: citrusová
Certifikace: ECOCERT, Vegan (bez certifikátu)
Složení (INCI)
 • Citrus sinensis (Sweet Orange) Oil [1]
 1. z kontrolovaného organického pěstování
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: varování

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení.
 • P241 - Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
 • P242 - Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
 • P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
 • P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P264 - Po manipulaci důlkadně omyjte velkým množstvím vody.
 • P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).
 • P362 - Kontaminovaný oděv svlékněte.
 • P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
 • P391 - Uniklý produkt seberte.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P332+P313 - Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P370+P378 - V případě požáru: k hašení použijte CO2, hasicí prášek nebo vodní hasicí přístroj.
 • P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
 • P321 - Odborné vyšetření (viz pokyny na tomto štítku).
 • P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu podle lokálních/národních předpisů.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

Výstražná upozornění:

 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní upozornění
Příslušenství

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro farfalla Organický sladký pomeranč (čeština)

14 hodnocení v jiných jazycích

4,6 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
32 (65%)
4 hvězdičky
14 (28%)
3 hvězdičky
2 (4%)
2 hvězdičky
1 (2%)
1 hvězdička
0 (0%)

49 hodnocení

Dosud neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 14 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder