TAOASIS Baldini Organic Buddha Scent Fragrance Set

Pohladí na duši!

340,00 Kč

(68.000,00 Kč / l, včetně 21% DPH - plus náklady na dopravu)

Obsah: 5 ml

Doručení do úterý, 27. února, pokud objednáte do úterý do 00:00.

skladem

Doprava zdarma do země Česká republika od 990,00 Kč.
Více informací k přepravě a dodání

Vlastnosti

 • 1x Organic Buddha Scent (10 ml)
 • 1x Buddha vonný kámen
 • s benzoe, santalovým dřevem a tonka

Produkt č. XBV-TAO-1060876, Obsah: 5 ml, EAN: 4025121060876

Popis

Kombinace vysoce kvalitních olejů v Buddha Scent spojuje jemné vůně benzoe, santalového dřeva a tonky a vytváří vyváženou klidnou atmosféru. Harmonická vůně Vás doprovodí na cestě k vnitřní rovnováze, ať už při úniku z každodenního života, nebo při meditaci. Vonný kámen plní svou roli difuzéru vůně a zároveň je pěkným dekorativním kouskem ve Vaší domácnosti.

Použití

 • otočte uzávěr a sejměte víčko;
 • několik kapek aplikujte na vonný kámen.
Typ produktu: pokojová vůně
Výrobce: TAOASIS
Složení (INCI)
 • Parfume
 • Limonene
 • Alcohol
 • Linalool
 • Citronellol
 • Geraniol
 • Benzyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • Citral
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Farnesol
Výstražné a bezpečnostní pokyny

Výstražné slovo: nebezpečí

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
 • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: kamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P405 - Skladujte uzamčené.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu na autorizovaném sběrném místě.

Výstražná upozornění:

 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Poznámka výrobce

Recenze našich zákazníků a zákaznic

hodnocení pro TAOASIS Baldini Organic Buddha Scent Fragrance Set (čeština)

1 hodnocení v jiných jazycích

5,0 z 5 hvězdiček
5 hvězdiček
1 (100%)
4 hvězdičky
0 (0%)
3 hvězdičky
0 (0%)
2 hvězdičky
0 (0%)
1 hvězdička
0 (0%)

1 hodnocení

Zatím neexistují žádné recenze v jazyce čeština, pouze 1 hodnocení v jiných jazycích.


Podobné výrobky:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si také koupili

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder