VOP

Obecná ustanovení

niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, Mail: czechia@ecco-verde.com (dále jen "příjemce" nebo "niceshops GmbH") se specializuje na design online obchodů a logistické zpracování v oblasti elektronického obchodování v různých produktových segmentech.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují obchodování prostřednictvím internetového obchodu na domovské stránce: www.ecco-verde.cz.

Zákazníci jsou obvykle spotřebitelé ve smyslu § 1 odst. 1 bodu 2 a § 1 odst. 3 KSchG*, stejně jako podnikatelé ve smyslu § 1 odst. 1 bodu 1 KSchG (rakouský zákon na ochranu spotřebitele).

Z důvodu lepší čitelnosti není rozlišováno pohlaví, a to bez jakéhokoli úmyslu diskriminovat. Všechna pohlaví jsou adresována stejně.

Uznání VOP

Zákazník bere tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi jejich přijetím.

Všechny obchodní vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem podléhají těmto podmínkám ve verzi platné v době uzavření transakce. Tyto podmínky nahrazují jakékoli všeobecné podmínky zákazníka.

Obranná klauzule

K všeobecným obchodním podmínkám nebo smluvním podmínkám zákazníka, které se liší od těchto VOP, se nepřihlíží, ledaže by společnost niceshops GmbH s nimi výslovně souhlasila.

Uzavření smlouvy

Kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ podá zákazník závaznou nabídku na uzavření smlouvy s poskytovatelem. Poskytovatel není povinen tuto nabídku přijmout. Před odesláním konečné objednávky má zákazník ještě jednu příležitost zkontrolovat, zda neobsahuje chyby, a případně ji upravit.

Poskytovatel potvrzuje přijetí nabídky od zákazníka prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu uvedenou zákazníkem („Potvrzení objednávky“). Tento e-mail nepředstavuje přijetí nabídky poskytovatelem. Poskytovatel může nabídku přijmout potvrzením nákupu nabídky v dalším e-mailu („Potvrzení objednávky“) nebo odesláním objednaného zboží. Zákazník je vázán svými dotazy po dobu tří dnů.

Za účelem elektronického získání služeb a zboží od dodavatele se zákazníci možná budou muset zaregistrovat v internetovém obchodě. Zákazník je v průběhu obchodního vztahu povinen poskytnout pravdivé a úplné informace. Data musí být neustále aktualizována. Se svými údaji musí zacházet důvěrně a chránit je před neoprávněným přístupem. Pokud má zákazník podezření na zneužití třetími stranami, musí o tom neprodleně informovat poskytovatele.

Zákazník se musí zdržet veškerých opatření, která by mohla ohrozit nebo zhoršit technickou dostupnost online obchodu (včetně kybernetických útoků). Takové chování bude stíháno.

Uložení textu smlouvy

Společnost niceshops GmbH uloží text smlouvy, tedy údaje uvedené zákazníkem při vytváření objednávky, a zákazník do něho může nahlédnout pod odkazem „Můj účet“ a „Moje objednávky“. Nezávisle na tom společnost niceshops GmbH zašle na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu potvrzení objednávky a tyto VOP.

Právo na odstoupení od smlouvy

Toto právo na odstoupení se vztahuje pouze na spotřebitele.

Zákazník může zrušit smlouvu uzavřenou prodejem na dálku do 14 dnů bez udání důvodu. Informace o vrácení naleznete zde. Rovněž Vám poskytujeme dalších 16 dnů na uplatnění tohoto práva.

Právo na odstoupení

Jako spotřebitel má zákazník právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, obdrželi zboží. Poskytovatel navíc na toto období poskytuje prodloužené právo na odstoupení od smlouvy o 16 dní. Zákazník má tedy celkově 30 dní na odstoupení od smlouvy.

Pro uplatnění práva na odstoupení musí zákazník informovat poskytovatele prostřednictvím jasně stanovené žádosti (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).

Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné. K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy stačí, aby zákazník zaslal oznámení o odstoupení před uplynutím lhůty.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na následující smlouvy:

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě smluv uzavřených na dálku nebo smluv uzavřených mimo obchodní prostory, které se týkají

 • služeb, pokud společnost niceshops GmbH poskytla službu v plném rozsahu - avšak pouze v případě, že společnost niceshops GmbH zahájila plnění smlouvy na základě Vaší výslovné žádosti (§ 10 FAGG) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 11 FAGG a vy jste navíc buďto
  • před zahájením plnění služby potvrdili, že jste si vědomi toho, že po úplném splnění smlouvy ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy,
  • nebo společnost niceshops GmbH si výslovně vyžádala návštěvu za účelem provedení opravy, zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu;
 • zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu, které niceshops GmbH nemůže ovlivnit a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • zboží, které je vyrobeno podle specifikací zákazníka nebo je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám;
 • zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno (např. rychle se kazící potraviny);
 • zboží, které je dodáno zapečetěné a není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, jestliže spotřebitel toto zboží po dodání otevřel (např. hygienické produkty);
 • zboží, které bylo po doručení vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;
 • alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, které ale nemohou být dodány dříve než 30 dní po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, které niceshops GmbH nemůže ovlivnit;
 • zvukových nebo video nahrávek nebo počítačového softwaru, dodaných v zapečetěném obalu za předpokladu, že byl obal po dodání otevřen;
 • knih, novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na dodání těchto publikací;
 • nebytových ubytovacích služeb, přepravy zboží, pronájmu motorových vozidel a dodávej potravin a nápojů a služeb poskytovaných v souvislosti s volnočasovými aktivitami, pokud je v každém případě smluvně stanoven konkrétní čas nebo období pro plnění smlouvy ze strany niceshops GmbH,
 • poskytnutí digitálního obsahu, který není uložen na fyzickém nosiči dat (např. elektronické knihy), pokud společnost niceshops GmbH zahájila plnění smlouvy (tj. digitální obsah byl poskytnut) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 11 FAGG. Právo na odstoupení od smlouvy se však uplatní pouze v případech, kdy jste povinni provést platbu v souladu se smlouvou, ve které jste navíc
  • výslovně souhlasili se zahájením plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • potvrdili, že jste si vědomi toho, že v důsledku předčasného zahájení plnění smlouvy ztrácíte právo na odstoupení od smlouvy, a
  • společnost niceshops GmbH Vám poskytla kopii nebo potvrzení v souladu s § 5 odst. 2 nebo § 7 odst. 3 FAGG.

*FAGG - Zákon rakouské spolkové republiky o smlouvách a službách uzavíraných na dálku nebo mimo obchodní prostory.

Spotřebitel dále nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě smluv o naléhavých opravách nebo údržbě, pokud spotřebitel výslovně požádal obchodníka o návštěvu za účelem provedení těchto prací. Pokud obchodník během takové návštěvy poskytne další služby, které spotřebitel výslovně nepožadoval, nebo dodá zboží, které není nezbytně nutné jako náhradní díly pro údržbu nebo opravu, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, pokud jde o tyto další služby nebo zboží.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud zákazník ukončí smlouvu, poskytovatel se zavazuje uhradit všechny platby přijaté od zákazníka, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že zákazník používá jiný typ doručení nabízený dodavatelem než standardní doručení), nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy poskytovatel obdržel oznámení o ukončení smlouvy. Poskytovatel použije stejné platební prostředky, jaké použil zákazník při původní transakci, pokud nebylo se zákazníkem výslovně dohodnuto jinak; V žádném případě nebudou zákazníkovi za tuto platbu účtovány poplatky. Poskytovatel může odmítnout vrácení peněz, dokud neobdrží zboží zpět nebo dokud zákazník neprokáže, že zboží bylo vráceno, podle toho, co nastane dříve.

Pokud je ztráta hodnoty produktu způsobena skutečností, že byl produkt používán způsobem, který není nezbytný pro kontrolu kvality, nese tuto odpovědnost zákazník.

Zákazník je povinen dodat zboží okamžitě a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy informoval poskytovatele o zrušení smlouvy na následující adresu:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
E-Mail: czechia@ecco-verde.com
Tel.:

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zákazník odešle zboží před uplynutím 14ti denní lhůty.

Vrácení zboží z následujících zemí je zdarma:

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Německo, Estonsko, Španělsko, Finsko, Francie, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko

Vrácení zboží z Itálie, Švýcarska a ostatních zemí, které nejsou uvedeny výše, musí zákazník hradit ze svých nákladů.

Děje se tak z obchodních, právních a logistických důvodů a bez jakéhokoli úmyslu diskriminace.

Podrobné informace k tématu vrácení zboží naleznete zde: https://www.ecco-verde.cz/info/vraceni-zbozi-1

Konec informací o odstoupení od smlouvy

Ceny

Ceny všech výrobků jsou celkové; obsahují zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty (DPH).

V případě pochybností není DPH zahrnuto. Platí částky uvedené v době objednávky.

Platba se provádí převodem na účet určený poskytovatelem. To, zda je platba prováděna měsíčně (pokračující závazek) nebo jednorázově (cílový závazek), závisí na dohodě mezi poskytovatelem a zákazníkem.

Náklady na dopravu

K uvedeným cenám výrobků budou připočteny náklady na dopravu. Pokud byla splněna minimální hodnota objednávky, doprava je zdarma. Bližší údaje o výši nákladů na dopravu jsou uvedeny u jednotlivých nabídek. Poskytovatel informuje zákazníka o cenách, daních a nákladech na dopravu znovu v souhrnu objednávky před jejím dokončením. Příslušná daň z přidané hodnoty je v nákladech již zahrnuta.

Při platbě na dobírku je nutné uhradit i poplatek za dobírku (poplatek za službu, která vybírá náklady na fakturu a peníze jsou poté předány přímo prodejci). Tento poplatek není zákazníkovi účtován, zákazník ho platí přímo doručovateli.

Další informace o platbě a dopravě naleznete na webových stránkách poskytovatele.

Dodací podmínky

Není-li sjednáno jinak, dodáváme na zákazníkem uvedenou adresu. Dodáváme i do výdejních boxů.

Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází na spotřebitele (pouze) v okamžiku, kdy spotřebitel nebo jím pověřená třetí osoba (která není dopravcem) převezme zboží.

Předpokládaná doba doručení je uvedena přímo v košíku. Dodací lhůta začíná u platby předem dnem, který následuje po dni připsání částky na bankovní účet společnosti niceshops GmbH. Při platbě na dobírku nebo na fakturu začíná dodací lhůta běžet dnem, který následuje po dni uzavření smlouvy. V ostatních případech začíná dodací lhůta běžet dnem, který následuje po doručení objednávky.

Společnost niceshops GmbH nenese žádnou odpovědnost v případě existence překážek v dodání, za které odpovídají subdodavatelé nebo výrobci. Při nemožnosti dodání nebo dodržení dohodnutého termínu dodání bez zavinění společností niceshops GmbH je tato oprávněna od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit. Společnost niceshops GmbH bude o této skutečnosti zákazníka neprodleně informovat. Nároky na náhradu škody jsou v tomto případě vyloučené. Zákazník bude o existujících omezeních v dodání informován před začátkem vytváření objednávky.

Společnost niceshops GmbH může zákazníkovi dobrovolně zaslat „produkt zdarma“. Zákazník nemá na tento bezplatný produkt nárok. Produkt zdarma je zasílán za podmínky, že zákazník neodstoupí od smlouvy. V případě ukončení smlouvy v tomto smyslu musí zákazník tento bezplatný produkt společnosti niceshops GmbH vrátit.

Termín splatnosti a výhrada vlastnictví

Pohledávky poskytovatele jsou splatné při vystavení faktury, nejdříve však při převzetí zboží. Pokud nebudou pohledávky uhrazeny do 14 dnů, bude dodavatel účtovat roční 4% zákonný úrok z prodlení. Pokud je zákazníkem podnikatel, úroky z pohledávek po lhůtě splatnosti vycházejí z § 456 UGB (Rakouský obchodní zákoník).

Veškeré zboží dodané poskytovatelem je považováno za jeho majetek, dokud není zaplaceno v plné výši. Prodej zboží zákazníkem třetí straně před úplným zaplacením vyžaduje předchozí souhlas poskytovatele.

Pokud zákazník nepřevezme zboží podle dohody (prodlení s převzetím), je poskytovatel oprávněn zboží uskladnit, za což může být účtován poplatek za skladování ve výši 0,1% z hrubé částky faktury za každý kalendářní rok nebo jeho část, nebo k uložení zboží u soudu na náklady zákazníka.

Platební podmínky

niceshops GmbH přijímá platební metody uvedené v internetovém obchodě.

Záruka

Není-li dohodnuto jinak, platí všeobecné zákonné předpisy.

Ze záruky jsou vyloučené vady, které způsobí zákazník. To platí zejména pro případy neodborné manipulace, nesprávné obsluhy nebo nedovolených pokusů o opravu zboží.

Pokud mají dodané výrobky zjevné materiálové nebo výrobní vady (včetně poškození při přepravě), neprodleně informujte doručovatele o těchto škodách a co nejdříve nás kontaktujte. Neposkytnutí reklamace nebo okamžité kontaktování nemá žádné důsledky na záruční nároky spotřebitelů a slouží pouze k tomu, aby poskytovateli pomohlo uplatnit nároky vůči společnosti odpovědné za dodání zboží, eventuelně pojišťovací společnosti.

Pokud existuje záruka výrobce, je zákazník povinen uplatnit nároky z ní vyplývající přímo u výrobce. Je-li zákazník spotřebitelem, musí být o této záruce informován písemně nebo na jiném trvalém nosiči dat, který má k dispozici (např. e-mailem).
Odpovědnost společnosti niceshops GmbH ze záruky výrobce je vyloučena. Záruční povinnosti společnosti niceshops GmbH však nejsou omezeny žádnou zárukou výrobce.

Poskytovatel neposkytuje záruku, že fotografie zveřejněné v internetovém obchodě jsou totožné s dodaným zbožím.

Vyloučení odpovědnosti

Nároky zákazníka na náhradu škody vůči společnosti niceshops GmbH jsou vyloučené, ledaže by společnost niceshops GmbH nebo její pověřenci, popř. pomocníci, jednali úmyslně nebo hrubě nedbale.

Výše odpovědnosti je omezena na škody obvykle předvídatelné v době uzavření smlouvy.

Posyktovatel neručí společnostem za ušlý zisk.

Nedotčena zůstává odpovědnost za ublížení na zdraví kvůli porušení podstatných smluvních povinností v důsledku nedbalosti nebo úmyslu, nebo pokud je kogentně stanovena odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku.

Poskytovatel není odpovědný, pokud nemůže plnit své závazky ze smluvního vztahu kvůli okolnostem, za které není odpovědný on nebo zprostředkovaný zástupce. To se mimo jiné týká nedostatečné dostupnosti energetických nebo telekomunikačních služeb a vyšší moci.

Ochrana údajů

Ustanovení o ochraně údajů jsou obsažena v Prohlášení o ochraně údajů.

Poskytovatel upozorňuje na skutečnost, že údaje zákazníka mohou být zpracovány pro reklamní účely na základě oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR). Zákazník může proti této formě zpracování údajů kdykoli vznést námitku (čl.21 odst.2 GDPR).

Změna všeobecných obchodních podmínek / výhrada změny

Tyto všeobecné obchodní podmínky můžeme jednostranně změnit, bude-li to nutné k odstranění dodatečně vzniklých nepoměrů mezi plněním a protiplněním nebo k přizpůsobení změněným zákonným nebo technickým rámcovým podmínkám. Zákazníka budeme o změně informovat tím, že mu na naposledy známou e-mailovou adresu sdělíme obsah změněných úprav. Změna se stane součástí smlouvy, pokud nám zákazník do šesti týdnů od doručení oznámení o zapracování změny do smluvního vztahu písemnou formou nebo formou textové zprávy nesdělí svůj nesouhlas. Taková následná změna nemůže pro zákazníka způsobit žádnou nevýhodu.

19. Smluvní jazyk

Jazykem pro uzavření smlouvy je německý jazyk.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tento smluvní vztah je založen na rakouském právu. To však nesmí spotřebitele zbavit ochrany poskytované kogentními ustanoveními státu, v němž má bydliště (čl. 6 odst. 2 Nařízení Řím I). Použití Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží a referenčních norem je vyloučeno.

Výlučným soudem je Graz v Rakousku. Pokud je zákazník spotřebitelem a má v zemi trvalé bydliště nebo místo obvyklého pobytu nebo je-li v této zemi zaměstnán, může být postaven před soud, v jehož obvodu se nachází jeho bydliště, místo jeho obvyklého pobytu nebo místo výkonu práce.

Rozhodčí rada a online řešení sporů

V případě sporů se zavazujeme, že použijeme arbitrážní postupy internetového veřejného ochránce práv: https://ombudsmann.at/

Pokud máte nějaké problémy, můžete podat stížnost prostřednictvím této platformy a nechat ji zpracovat nezávislým orgánem pro řešení sporů: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Naše e-mailová adresa: czechia@ecco-verde.com

Rozšířená odpovědnost výrobce

Informace o jedinečném identifikačním čísle (UIN) společnosti niceshops GmbH ve Francii:

 • balení: FR223591_01OTUG;
 • baterie a akumulátory: FR041746_06M6YT.