Právo na vrácení / odstoupení

Obdržené zboží můžete do 14 dnů vrátit bez uvedení důvodu tak, že je zašlete zpět. My Vám k
této lhůtě navíc poskytujeme rozšířené právo na vrácení, které činí 16 dnů. Na vrácení zboží
máte tedy celkem 30 dnů.

Poučení o odstoupení od smlouvy

Následující poučení o odstoupení od smlouvy platí pro smlouvy na zboží, které může být
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb zasíláno ve formě balíku.

Právo na odstoupení od smlouvy u zboží, které lze odeslat jako balík

Jako spotřebitel máte právo odvolat návrh na uzavření této smlouvy do čtrnácti dnů. Lhůta pro
odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba,
která není přepravcem, převzali zboží jako poslední do vlastnictví.

K uplatnění svého výše uvedeného práva nás

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-mail: czechia@ecco-verde.com
Fax: (+43) 720 710740 9000

musíte informovat o svém rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy ve formě jednoznačného
prohlášení (například formou poštovního dopisu, faxu nebo e-mailu).

Můžete k tomu použít náš vzorový formulář, který však není povinný. K zachování lhůty pro
odstoupení od smlouvy stačí, pokud sdělení o uplatnění tohoto práva odešlete před uplynutím
lhůty pro odvolání.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odvoláte návrh na uzavření této smlouvy, musíme Vám neprodleně, nejpozději však do
čtrnácti dnů ode dne, kdy naše strana obdržela sdělení o Vašem odstoupení od této smlouvy,
vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, kromě nákladů na dodání. Pro vrácení plateb
použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení původní transakce, ledaže
by s Vámi bylo výslovně sjednáno jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou vícenáklady.
Platbu můžeme odepřít až do doby, než zboží obdržíme zpět, nebo dokud neprokážete, že jste
zboží odeslali zpět, a to podle toho, co nastane dříve.

Pokud je ztráta hodnoty zboží způsobena tím, že zboží bylo použito způsobem, který není nezbytný pro kontrolu jeho stavu, nesete odpovědnost za tuto ztrátu hodnoty.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení
od této smlouvy, zašlete zpět nebo je

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT
. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím
čtrnáctidenní lhůty.

Od smluv o dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující
individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jednoznačně přizpůsobené osobním
potřebám spotřebitele, nelze odstoupit.

Podrobné informace k tématu vrácení zboží naleznete zde.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na následující smlouvy:

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě smluv uzavřených na dálku nebo smluv uzavřených mimo obchodní prostory, které se týkají

 • služeb, pokud obchodník - na základě výslovné žádosti spotřebitele podle § 10 FAGG* a potvrzení spotřebitele o tom, že si je vědom ztráty práva na odstoupení od smlouvy v případě úplného splnění smlouvy - zahájil plnění služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 11 FAGG* a služba byla poté zcela poskytnuta;
 • zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu, které obchodník nemůže ovlivnit a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • zboží, které je vyrobeno podle specifikací zákazníka nebo je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám;
 • zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno;
 • zboží, které je dodáno zapečetěné a není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, jestliže spotřebitel toto zboží po dodání otevřel;
 • zboží, které bylo po doručení vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;
 • alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, které ale nemohou být dodány dříve než 30 dní po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výkyvech na trhu, které obchodník nemůže ovlivnit;
 • zvukových nebo video nahrávek nebo počítačového softwaru, dodaných v zapečetěném obalu za předpokladu, že byl obal po dodání otevřen;
 • knih, novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na dodání těchto publikací;
 • zboží, které bylo úmyslně nebo neúmyslně poškozeno v důsledku nesprávného používání (v případě poškození při přepravě nás neprodleně kontaktujte!);
 • dodání digitálního obsahu, který není uložen na fyzickém nosiči dat, pokud obchodník - s výslovným souhlasem spotřebitele spojeným s vědomím spotřebitele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy v případě předčasného zahájení plnění smlouvy a po poskytnutí kopie nebo potvrzení v souladu s 2. odst. § 5 nebo 7. odst. § 3 FAGG* - zahájil dodání před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy v souladu s § 11 FAGG*;
 • rostlin: pokud jste je obdrželi poškozené, vyfoťte je prosím ihned po obdržení a zašlete nám fotografie; v takovém případě je možné zboží vrátit.

*FAGG - Zákon rakouské spolkové republiky o smlouvách a službách uzavíraných na dálku nebo mimo obchodní prostory.

Na technická zařízení se vztahuje záruka výrobce. V některých případech se vrácení zásilky řeší přímo s výrobcem.

Produkty vrácené z důvodu alergické reakce nebo nesnášenlivosti přijímáme pouze v případě, že alergen nebyl uveden v popisu výrobku.

Spotřebitel dále nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě smluv o naléhavých opravách nebo údržbě, pokud spotřebitel výslovně požádal obchodníka o návštěvu za účelem provedení těchto prací. Pokud obchodník během takové návštěvy poskytne další služby, které spotřebitel výslovně nepožadoval, nebo dodá zboží, které není nezbytně nutné jako náhradní díly pro údržbu nebo opravu, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, pokud jde o tyto další služby nebo zboží.


Ke stažení vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy klikněte zde.

Další informace o pravidlech pro vrácení zboží naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách (VOP) a zásadách pro vrácení.

Konec poučení o odstoupení od smlouvy